Az idegen nyelvi kommunikáció épp úgy, mint az anyanyelvi a gondolatok, érzések, fogalmak, tények és vélemények megértése, kifejezése és értelmezése szóban és írásban. Kiteljesítéséhez a tanuló közösségi aktivitásának, szerepvállalásának, érdekérvényesítő képességének növelésére, más kultúrák megértésére van szükség.

A nyelvtudás szintje változhat a négy dimenzió (hallott szöveg értése, beszédkészség, olvasott szöveg értése és íráskészség), és az egyén társadalmi-kulturális környezete és érdeklődése szerint.

A nemzeti alaptanterv szerint az idegen nyelvi kommunikációhoz szükséges képességek felölelik a szóbeli üzenetek megértését, beszélgetések kezdeményezését, folytatását és lezárását, valamint a szövegolvasást, -értést és –alkotást. Továbbá a tanulónak képesnek kell lennie a segédeszközök megfelelő használatára és az egész életen át tartó tanulás részeként a nyelv nem formális keretekben történő elsajátítására is.

 Szükséges ismeretek, képességek, attitűdök:

Az idegen nyelvi kommunikáció feltételezi a szókincsnek és a funkcionális nyelvtannak, valamint a szóbeli interakciók főbb típusainak és a nyelvi stílusoknak az ismeretét. Fontos a társadalmi hagyományoknak, valamint a nyelvek kulturális vonatkozásainak és változatosságának az ismerete is.

A pozitív attitűd magában foglalja a kulturális sokféleség tiszteletben tartását és a nyelvek, kultúrák közötti kommunikáció iránti érdeklődést és kíváncsiságot.

Uniós tagságunk új oktatási kultúrák és a PISA mérések[1] által is bizonyítottan eltérő ismereti és nyelvtudási szintek megjelenésével szembesítette pedagógusainkat és oktatóinkat. Magyarországon még mindig jelentős idegen nyelvismereti deficittel küzdünk. Uniós igényként fogalmazódott meg az idegen nyelvismereti szint európai egységesítése és a tagállami erőfeszítések határozott növelése. Az Európai Unió Tanácsának 2006. március 14.-i brüsszeli dokumentuma „Key Competences and Lifelong Learning a European Reference Framework” ajánlásokat fogalmazott meg az idegen nyelvi kompetencia vonatkozásában a kulcskompetenciák és az élethosszig tartó tanulás szélesebb összefüggéseibe ágyazva.

A kompetenciáról szóló kötetnyi megközelítés közül Projektünk célkitűzéseinek leginkább Fazekas Márta (2006)[2] terminológiája felel meg, aki a kompetenciát eszköztudással azonosítja, amellyel adott feladatot sikerrel vagyunk képesek megoldani. A különböző nyelvek ismerete növeli a pozitív szemlélet kialakulását. A pozitív attitűddel rendelkező személy pedig jellemzően kreatív, ezáltal motivált és elhatározott személyes boldogulása, munkavégzése során.

 

Az élő idegen nyelv tanításának és tanulásának alapvető célja a kommunikatív nyelvi kompetenciák kialakítása. A kommunikatív nyelvi kompetencia fogalma azonos a használható nyelvtudással. Az adott szituációnak megfelelő nyelvhasználati képességet jelenti, amelyet kiegészíthetünk a közvetítési és interkulturális készségekkel. A nyelvtanulás folyamata az előzőekben megfogalmazott általános kompetenciákra épül, melyek magukba foglalják a korosztálynak megfelelő műveltségi területek tartalmait, ismereteit és készségeit.  Mérése és értékelése a hallás, beszéd, olvasás és írás alapkészségeken keresztül lehetséges. Idegen nyelvek tanításánál a nemzeti alap tanterv a fejlesztési feladatokat az alábbiakban jelöli meg:

 

 • A nyolcadik osztály végére nyelvtudásuk érje el azt a mérhető szintet, mellyel képesek ismert témakörökben idegen nyelvű információt megérteni és adni, interakciókban sikerrel részt venni.
 • a kötelező oktatás végére a tanulók legyenek képesek egy vagy két idegen nyelvet személyes, oktatási, közéleti és szakmai kontextusban megfelelően használni;
 • a nyelvtanulás során a tanulókban alakuljon ki és maradjon ébren a kedvező attitűd és motiváció a nyelvtanulás, a tanult nyelv, az azon a nyelven beszélő emberek és kultúrájuk, valamint általában más nyelvek és kultúrák megismerésére;
 • a tanulók legyenek képesek nyelvtudásukat egész életükön át önállóan fenntartani, fejleszteni, emellett új idegen nyelveket hatékonyan és sikeresen tanulni.

  

Az európai minimumszint: A1

Ezen a szinten a diák megérti és használja a gyakoribb mindennapi kifejezéseket és a nagyon alapvető nyelvi modulokat, amelyek célja a mindennapi szükségletek konkrét kielégítése. Be tud mutatkozni, és be tud mutatni másokat, válaszolni tud személyes jellegű kérdésekre (pl. hogy hol lakik) ismerős emberekre, dolgokra vonatkozóan, és fel is tud tenni ilyen jellegű kérdéseket. Képes egyszerű interakcióra, ha a másik személy lassan, világosan beszél és segítőkész.

Beszédértés

Megérti az ismerős szavakat, fordulatokat, amelyek személyére, családjára, közvetlen környezetére vonatkoznak.

Beszédkészség

Részt vesz egyszerű beszélgetésekben, ha a partner lassan, jól artikulálva beszél. Feltesz és megválaszol egyszerű kérdéseket ismerős témára és helyzetre vonatkozóan. Lakóhelyét, ismerőseit egyszerű fordulatokkal le tudja írni.

Olvasásértés

Megérti az ismerős szavakat, egyszerű mondatokat feliratokon, reklámokban, katalógusokban.

Írás

Képes egyszerű nyomtatványt kitölteni, rövid üdvözletet megírni.

IKT eszközhasználattal bír, egyszerűbb felhasználói szinten.

  

Az európai alapszint: A2

Ezen a szinten a diák megért olyan mondatokat és gyakrabban használt kifejezéseket, amelyek az őt közvetlenül érintő területekhez kapcsolódnak (pl. nagyon alapvető személyes és családdal kapcsolatos információk, vásárlás, helyismeret, állás). Az egyszerű és begyakorolt nyelvi helyzetekben tud kommunikálni úgy, hogy egyszerű és direkt módon információt cserél családi vagy mindennapi dolgokról. Tud egyszerű nyelvi eszközöket használva beszélni saját hátteréről, szűkebb környezetéről és a közvetlen szükségleteivel kapcsolatos dolgokról.

Beszédértés

Megérti a leggyakoribb fordulatokat és szókincset, ha számára ismert, közvetlen dologról van szó. Megérti rövid, világos és egyszerű üzenetek, bejelentések, egyéb gyakori szövegek lényegét.

Beszédkészség

Részt vesz egyszerű, begyakorolt, hétköznapi témáról szóló beszélgetésben, amely közvetlen információcsere valamely ismert tevékenységgel kapcsolatban. Megérteti magát a társasági beszélgetésben. Röviden le tudja írni például a családját, lakóhelyét, tanulmányait.

Olvasásértés

Megérti rövid, egyszerű szövegek, köztük történetek lényegét. A kért információt ki tudja keresni.

Írás

Rövid feljegyzéseket, üzeneteket, magánlevelet tud írni.

Gyakorlott a különböző IKT eszközhasználatban.

  

Pedagógiai gyakorlatok

 Az első idegen nyelvtudási elmaradás még mindig meglévő képét tovább súlyosbítja, hogy az uniós gyakorlat a két idegen nyelvismeretet háromnyelvűségre fordítja.

 

Egyes általános és középiskolai tanáraink véleménye szerint az idegen nyelvtudási deficit okai között az alacsony óraszámot, túlságosan nagy nyelvi csoportokat, gyenge tanulási motivációt kell keresni. Mások a nyelvtanárok alacsony módszertani kultúráját, az idegen nyelvoktatás alacsony iskolai presztízsét, valamit a tanulók anyanyelvi kompetenciájának alacsony színvonalát említik.  A probléma leküzdésére alkalmas módszernek bizonyul a hazánkban is E.G. Cohen,[3] tantervi és óravezetési módszertani javaslataiból Hejőkeresztúron kifejlesztett Komplex Instrukciós Program.  Ezek az idegen nyelvek tanítása során is beváltak, lényegre törők és arra a közoktatásban is létező jelenségre építenek, hogy az osztályteremben, tanulócsoportokban a tanulói összetétel heterogén. Szerinte a tanulócsoportok számára készített feladatok többféle megoldásúak, és több módon kifejezhetők legyenek. Kapjanak módot egyaránt a különböző képességű diákok, alkalmazzunk többféle eszközt és multimédiát a feladatokhoz. A feladatok mozgósítsák a tanulók mind több érzékszervét (látás, hallás, érzékelés). A megoldásokhoz a képességek sokféleségét kelljen igénybe venni. A feladat legyen érdekes és képviseljen kihívást a diák számára.

 

A projektben alkalmazott módszer:

A H2O oktatási projektet támogató cégek az élethosszig tartó tanulás képességének fontossága, és saját üzemi – kereskedelmi tapasztalataik alapján szükségesnek látták idegen nyelvek oktatásával is kiegészíteni a programot.

„A nyelvtudás jelentősége a kisebb országok polgárai esetében különösen nagy. A munkaerőpiacon eladható tudásnak Magyarországon is egyre fontosabb része a nyelvismeret. Nemcsak az EU-n belüli munkavállalás, mobilitás, hanem a „multicégek” magyarországi jelenléte miatt is nélkülözhetetlenné vált. A nemzetközi piacon nagyon nagy hátrányban vannak a magyar munkavállalók, ugyanis igen kevesen beszélnek elfogadható szinten más nyelveken.”[4].

Figyelemmel a tanulói célcsoport halmozottan hátrányos helyzetéből fakadó tanulási nehézségeire TABELLO®[5] digitális támogatású nyelvoktatási módszerrel sietett a H2O a programhoz csatlakozó általános iskolák segítségére. Igazodva a tanulócsoportok nagyon eltérő képességeihez, valamint szociális helyzetükből fakadó nyelvismereti hiányaikhoz, a számítógépre alkotott audio-vizuális rendszer eredeti nyelvi hanganyagait magyar magyarázattal párosítottuk. A TABELLO® nyelvleckéi az A1-A2 képzési szinteket ölelik fel.

TABELLO® audiovizuális elektronikai on-line nyelvoktatási rendszer

 

 • Idegen nyelvi kommunikációs készséget fejleszt.
 • Mondatszintű tanulást ajánl.
 • Eredeti, autentikus kiejtést tanít.
 • A tanuló kedvenc, számítógépes ismereteire épít.
 • A tanuló igénye szerinti ismétlési lehetőséget nyújt.
 • Az idegen szöveg magyar megfelelője együtt látható.
 • Rögzíti az idegen nyelvi és magyar helyesírást.
 • Ellenőrizhető a tanulás eredménye.
 • Meggyorsítja a nyelvtanulást.

 

Alkalmazásának kimagasló előnye, hogy a tanuló a leckék minden mondatát egy-egy kattintással annyiszor ismételheti, hallgathatja meg, ahányszor azok megtanulásához ő személy szerint igényli. Felkelti a tanulóban a saját képességek és műveltség fejlesztésének igényét. Az „én is tudom”, „én is meg tudtam oldani” élménye a fejlődés egyik leghatékonyabb hajtóereje. Az önállósodás, függetlenedés igénye, a saját értékek kifejezésének igénye - helyes pedagógusmagatartás esetén - háttérbe szorítja, sőt egy idő után szükségtelenné is teheti az állandó tanári beavatkozásokat. A TABELLO® eredményesen épít a mai kor gyermekeinek digitális kultúrájára, kihasználva a számítógépes alkalmazások népszerűségét az idegen nyelvi kommunikáció elsajátításához. A nyelvoktató rendszer többlet eszközt kínál a H2O oktatási módszertárába.

A nyelvtanító TABELLO® jól szolgálja a Komplex Instrukciós Program célkitűzéseit, mert alkalmazásával a státuszkülönbségek kezelhetők, a tanuló-tanuló-tanár interaktivitása kialakítható, a diákok tanulásra motiválása megvalósul az oktatás differenciálása által, továbbá az idegen nyelv mellett fellépő magyar szöveg segít az anyanyelvi nehézségek leküzdésében.

Ahhoz, hogy a diákjaink Magyarország, Európa és a nagyvilág boldog, sikeres polgárai legyenek, használható, aktív, továbbfejleszthető nyelvtudással kell rendelkezniük. A megszerzett idegen nyelvi kompetenciájukkal nem csak személyiségfejlődésüket, hanem életpályájukat is kedvezően alakíthatják. A reményteli nyelvoktatást a közoktatás alsó fokain célszerű elkezdeni, ezért a TABELLO® alkotói a TEAM tankönyvcsaládot megvették, hangos könyvvé alakították és a H2O oktatási program iskoláinak rendelkezésére bocsátották.

Eszközigény:

A TABELLO® nyelvoktatási módszer optimális alkalmazásához az iskolákban nyelvi-labor felállítása kívánatos. A TABELLO® minden hatályos nyelvi képzésbe illeszthető, ugyanakkor induló nyelvoktatásra önállóan is alkalmas.

 

Demjén Klára

oktatásszervező, mentor

 [1] PISA: Programme for International Student  Assessment, azaz „a nemzetközi tanulói teljesítménymérés  programja”.Az OECD hívta életre a kilencvenes évek elején.

[2] Fazekas Márta: Az idegennyelv-tudás, mint kulcskompetencia a magyar oktatási intézményekben az Európai Uniós ajánlások tükrében (2006)

[3]E. G. Cohen & R. A. Lotan (Eds.), Working for equity in heterogeneous classrooms: Sociological theory in practice - New York: Teachers College

[4] Durbák Ildikó 2011. június 03 - Profession.hu − A karrier kulcsa a nyelv

[5] TABELLO® - Kürti János feltaláló által megalkotott on-line nyelvoktató rendszer