H2O iskolák

IV Bela Hejőkeresztúr

A hejőkeresztúri Körzeti Általános Iskola vonzáskörzete Hejőkeresztúr, Hejőszalonta és Szakáld községek. E helységek a Bükk-hegység lábaitól dél-keletre, az Alföldhöz északról kapcsolódó síkságon terülnek el. Miskolc és Tiszaújváros közelsége munkát jelentett az elmúlt rendszerben sok itt élő embernek, a rendszerváltás óta eltelt időszak azonban az ipari létesítmények egy részének a megszűnésével, a gazdaság szerkezetének az átalakulásával ebben a térségben sem kedvezett a kevésbé képzett, és ily módon kiszolgáltatott munkaerőnek. Sok felnőtt vált munkanélkülivé, és ez a családi körülmény jelentősen befolyásolja a tanulók iskolai teljesítményét.

Az iskola tanulólétszáma évek óta 250 körül mozog, viszont a roma és nem roma tanulók arányában fokozatos arányeltolódást figyelhetünk meg. A roma tanulók aránya 1990-ben 27% volt, ez mára 50%-ra emelkedett. Ezt a változást követi az iskola, amikor mind pedagógiai programjában, mind helyi tantervében tükrözni és kezelni kívánja a megváltozott helyzetet.

Tevékenységünk alapgondolata, hogy mindennapi munkánkat multikulturális tartalommal töltsük meg, amelynek első lépése e gondolatoknak az iskola pedagógiai programjában történő tudatos megjelenítése. Pedagógiai programunkban a biztonságos alap- és kommunikációs készség kifejlesztését kiemelten kezeljük. Munkánk során a tartós tanulási motiváció és az önálló tanulási készségek kialakítására törekszünk, különös tekintettel az oktatás kezdőszakaszára. Munkánk sikerét a tanulók közötti szociális és együttműködési készségek, képességek kialakítása jelenti, amely magába foglalja az alkalmazkodóképesség fejlesztését, a munkamegosztás, az egymásra figyelés, a felelősségtudat kialakítását, a vitakészség formálását, a konfliktuskezelést, az önismeretet és a társak megismerését. Iskolánkban önálló gondolkodásra, alkotó vitára, kulturált kommunikációra neveljük a tanulókat. Célunk a mindennapi életben használható tudás kialakítása. Számunkra a legfontosabb kérdés a tanítás során nem az, hogy mit tanítsunk, hanem az, hogy milyen készségeket, képességeket alakítsunk ki diákjainkban, amelyekkel a jövő felnőttje alkalmazkodni tud az új kihívásokhoz.

A hátrányos helyzetű, leszakadó társadalmi rétegekhez tartozó – gyakorta cigány – gyerekek esélyegyenlőségének biztosítása érdekében vállalkoztunk a Komplex instrukciós program megvalósítására, amelyet az amerikai Stanford Egyetemen közel húsz éves kutató-fejlesztő munka során fejlesztették ki. Sikeresen alkalmazták ezt az Egyesült Államok számos iskoláján kívül Izraelben, Belgiumban, Dániában, Olaszországban és Svédországban. Hazánkban a program első kipróbálója a pécsi Gandhi Gimnázium és a hejőkeresztúri Körzeti Általános Iskola. A program célja a közoktatási intézményekben tanuló hátrányos helyzetű tanulók osztálytermi státuszhelyzetének javítása és az ezt célzó nevelő-oktató munka színvonalának emelése. Munkánk középpontjában az a kérdés áll, hogy milyen lehetőség adódik a tanulásban leszakadt tanulók felzárkóztatására, tudásuk gyarapítására, státuszproblémájuk kezelésére.