Tanároknak

 

„Nem kell nagy dolgokat tenni, csak kis dolgokat, nagy szeretettel”.

(Babits Mihály)

 

A H2O intézmények fő célkitűzései között szerepel a szülőkkel való kapcsolat ápolása, szorosabbá tétele, amelynek egyik útja, hogy az iskola olyan programokat kínáljon, ahol a diák-szülő-pedagógus hármas harmonikus együttléte biztosítható, és ezek a közös élmények a családok és az iskola közötti kapcsolatot erősítik és a különböző generációkat közelebb hozzák egymáshoz. Feladatunknak tekintjük tanulóink iskolai sikerhez juttatását, ezzel alapozva meg azt a törekvésünket, hogy az életben boldogulni tudó, sikeres diákokat bocsássunk ki az iskola falai közül. Az egészséges sikerorientáltság, céltudatosság, amely nem fajul karrierizmussá, képessé teszi a gyerekeket a kudarcok elviselésére, sőt a negatív tapasztalatokon edződve, azon felülkerekedve további eredmények elérésére sarkall. A harmonikus személyiség kialakításának nélkülözhetetlen feltétele a belső harmónia, az egészséges lelki élet, ezért törekszünk a szubjektív életminőség-érzésének javítására.

Bővebben...

MTA Pszichológiai Kutaintézet MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA
Pszichológiai Kutatóintézet
1132 Budapest, Victor Hugo u. 18-22.

A Hejőkeresztúri Általános Iskola tanítási modellje (KIP, csoportos órai munka, táb-lajátékok, differenciált oktatás, generációk közötti párbeszéd) a heterogén csoportok tanítására,, szocializációs folyamataik segítésére kiváló módszer.

Minden olyan tevékenység, amely az erősségekből indul és a gyenge pontok felé halad, kiváló fejlesztő hatással bír. A Hejőkeresztúri Általános Iskola tanítási modelljének elemei éppen ezt célozzák, ezért olyan sikeres a program.

A H2O Projektben a módszer elterjesztése során a program hatásának vizsgálatában kérdőíveket, statisztikai adatokat, megfigyelési adatokat és tesztvizsgálatot alkalmazunk. A beválás követésében a Hejőkeresztúri Általános Iskola vizsgálatait használjuk. Ezek a következők:

  • Igazolatlan hiányzások száma
  • Továbbtanulási mutatók
  • Kompetenciamérés, mint adott évfolyam tudásszintje
  • Tanár és tanulók tanórai beszédgyakorisága
  • Versenyeken való részvétel

A beválás mellett követjük a gyerekek képesség-struktúrájának alakulását is. Erre a Kognitív Profil Tesztet használjuk. A Kognitív Profil Teszt* a képességek térképét adja. Vizsgálja a kognitív képességek mellett az iskolai készségek szintjét és az információk feldolgozásának hatékonyságát különböző modalitásokban.

A teszt használatára az iskola fejlesztőpedagógusait készíti fel a projekt. A vizsgálatokra minden év szeptemberében kerül sor.

Budapest, 2011. január 7.

Dr. habil. Gyarmathy Éva
MTA Pszichológiai Kutatóintézet
tudományos főmunkatárs

A Hejőkeresztúri Általános Iskola ugyanolyan, mint bármely iskola, és mégis egészen más. A tanári kar olyan szocializációs közeget alakított ki, amelyben a gyerekek megismerhetik saját értékeiket, és megtanulják, hogy tetteiknek következménye van, és teljesítményeikért felelősséget kell vállalniuk.

A Komplex Instrukciós Program során olyan feladatokat adnak a tanítók, tanárok, hogy a csoportban dolgozó gyerekek csak akkor lehetnek sikeresek, ha együttműködnek, és mindenki saját tudását hozzáadja a megoldáshoz. Ez a tudás sokféle területen és szinten lehet, de mindenkire szükség van a sikerhez. Ugyanakkor az egyéni feladatokkal a tanítók, tanárok az egyes gyerekek képességeinek megfelelő elvárásokat is közvetítik a diákoknak.

Az alulteljesítés megszüntetésében nagy szerepe van az egyén saját felelőssége felvállalásának. A csoportban mindenkinek megadott feladatköre van, amelyért felelősséget vállal, de a felelősség egyéni akkor is, amikor a saját feladatát oldja meg. A csoportnak szintén felelőssége van, mert a feladatok mindig úgy épülnek fel, hogy az egyéni feladatokat csak akkor tudják megoldani, ha a csoport sikeres volt.

A táblás játékok egyszerű stratégiai játékok, de nagyon magas szintű gondolkodásra késztethetnek. A szint attól függ, a játékosok milyen tudással bírnak. Jól megválasztott összeállításban mindenki éppn a megfelelő kihívással szembesül.

A táblás játékokban sikeresek az iskolában amúgy gyengén teljesítő, inkább a globális, vizuális, mozgásos gondolkodásban kiváló cigány származású és/vagy szocio-kulturálisan hátrányos helyzetű gyerekek. Ezért szívesen játszák. A játék azonban észrevétlenül, de nagyon hatásosan fejleszti az iskolai tanuláshoz szükséges elemző, ok-okozati, szekvenciális gondolkodást. Közvetve megtanítja, hogy minden lépésnek következménye van, de közvetlenül a matematikai fogalmakat is gyakoroltatja (pl. terület, átló).

A generációk közötti párbeszéd a szülőket vonja be az iskolai munkába. Azokat a képességeiket mutathatják meg, amelyek kiemelkedők. Megtapasztalják, milyen tanítói szerepben lenni, ennek minden felemelő és nehéz elemével együtt. Az iskola és a család egy oldalra kerül. Jobban megérti a szülő a tudás értékét, ugyanakkor a tanító, tanár megismeri a szülők kiválóságait.

Dr. habil. Gyarmathy Éva
MTA Pszichológiai Kutatóintézet
tudományos főmunkatárs